T&C

1. Postanowienia ogólne, definicje.

1.1. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki umowy w ramach organizowanych przez Infoguru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Targów eHandlu.

1.2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą oznaczają:

 • 1.2.1. Organizator – Infoguru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-478), ul. Truskawiecka 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452046, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej 7811883511 oraz numerem REGON 302360360; Adres e-mail: hello@targiehandlu.pl,
 • 1.2.2. Targi – organizowane przez Organizatora 24. Targi eHandlu, które odbędą się w Warszawie na terenie EXPO XXI, w dniu 27 października 2023 roku;
 • 1.2.3. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 KC;
 • 1.2.4. Wystawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą związaną z handlem elektronicznym, w tym w szczególności polegającą na świadczeniu usług drogą elektroniczną, której oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących sklepy internetowe lub która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej prowadzi lub zamierza rozpocząć prowadzenie sklepu internetowego lub innej internetowej platformy sprzedażowej lub której oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących sklepy internetowe lub inne platformy sprzedażowe;
 • 1.2.5. Hala – Przestrzeń na terenie EXPO XXI, w której odbędą się Targi;
 • 1.2.6. Stoisko - przestrzeń wystawiennicza (powierzchnia podłogi Hali) udostępniona wraz z wyposażeniem w ramach danego Pakietu wystawienniczego.
 • 1.2.7. Umowa – zawarta na zasadach określonych w Regulaminie umowa pomiędzy Organizatorem a Wystawcą, określająca prawa i obowiązki Organizatora oraz Wystawcy;
 • 1.2.8. Strona Targów – udostępniona przez Organizatora w sieci Internet pod adresem https://targiehandlu.pl strona umożliwiająca między innymi zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą;
 • 1.2.9. Cennik - opublikowany na Stronie Targów wykaz obejmujący aktualne opłaty związane z rejestracją i udziałem w Targach, wszystkie ceny podane w Cenniku są określone w kwotach netto (bez 23% VAT);
 • 1.2.10. Opłata rejestracyjna - bezzwrotna opłata w kwocie 1.500,00 zł netto (o ile co innego nie wynika z Cennika) obejmująca wynagrodzenie Organizatora za czynności związane z rejestracją Wystawcy w systemie Targów, szczegółowy zakres świadczeń objętych opłatą wskazany jest w Regulaminie;
 • 1.2.11. Opłata brandingowa - częściowo zwrotna w przypadkach określonych w Regulaminie opłata w kwocie 1.000,00 zł netto (o ile co innego nie wynika z Cennika), obejmująca wynagrodzenie Organizatora za świadczenia związane z promocją i reklamą Wystawcy w związku z jego rejestracją i udziałem w Targach, szczegółowy zakres świadczeń objętych opłatą wskazany jest w Regulaminie;
 • 1.2.12. Opłata za przestrzeń - określona w Cenniku opłata za korzystanie z przestrzeni wystawienniczej w Hali wraz z wyposażeniem i innymi usługami, szczegółowy zakres świadczeń objętych opłatą wskazany jest w Regulaminie;
 • 1.2.13. Pakiet wystawienniczy - którykolwiek z pakietów zdefiniowanych w pkt 1.2.14 - 1.2.18 poniżej.
 • 1.2.14. Pakiet wystawienniczy “Light” - pakiet złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez Organizatora jako Strefa Light,
 • 1.2.15. Pakiet wystawienniczy “Standard” - pakiet złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez Organizatora jako Strefa Standard,
 • 1.2.16. Pakiet wystawienniczy “HOT” - pakiet złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez Organizatora jako Strefa HOT;
 • 1.2.17. Pakiet wystawienniczy “Super HOT” - pakiet złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez Organizatora jako Strefa Super HOT;
 • 1.2.18. Pakiet wystawienniczy “ULTRA” - pakiet złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez Organizatora jako Strefa ULTRA;
 • 1.2.19. Pakiet wystawienniczy “Grand” - pakiet usług złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez oznaczonej przez Organizatora jako Strefa Grand;
 • 1.2.20. Pakiet wystawienniczy “Mini Networking” - pakiet usług złożony z usług związanych z rejestracją Wystawcy, usług promocyjnych i reklamowych oraz za korzystanie w czasie Targów z przestrzeni wystawienniczej oznaczonej przez oznaczonej przez Organizatora jako Strefa Mini Networking;

2. Świadczenia organizatora.

2.1. Organizator udostępnia Wystawcom, na zasadach określonych w Regulaminie, Pakiety wystawiennicze w kategorii wybranej przez Wystawcę, na zasadach określonych Regulaminem. Organizator oferuje następujące kategorie Pakietów wystawienniczych: Pakiet “Light”, Pakiet „Standard”, Pakiet „Hot”, Pakiet "Super-HOT", Pakiet "Ultra", Pakiet "Grand", Pakiet “Mini Networking”.

2.2. W ramach Pakietów wystawienniczych “Light”, “Standard”, „Hot”, "Super-Hot", "Ultra" Organizator na czas trwania Targów umożliwia Wystawcy korzystanie ze Stoiska, które obejmuje:

 • 2.2.1. 6m2 (sześć metrów kwadratowych) powierzchni podłogi Hali (o wymiarach 3 m x 2 m);
 • 2.2.2. możliwość zamówienia jednego stołu o średnicy min. 70 cm i 2 (dwóch) krzeseł, które zostaną umieszczone na powierzchni o jakiej mowa w pkt 2.2.1.;
 • 2.2.3. możliwość umieszczenia na powierzchni o jakiej mowa w pkt. 2.2.1. przygotowanych przez Wystawcę rollup’ów lub ścianki reklamowej o szerokości podstawy nie większej niż 3 m (trzy metry). Wysokość zabudowy stoiska nie może przekraczać 2.5 m (dwa i pół metra), jednakże z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.1 Regulaminu. Dla stoisk zlokalizowanych bezpośrednio przy ścianie Hali dopuszczalna jest wyższa zabudowa, nie może ona przekraczać 3,5 m (trzy i pół metra). Stoisko może być zabudowane - w przypadku braku odmiennej, wyrażonej na piśmie zgody Organizatora - wyłącznie z jednej strony powierzchni, o jakiej mowa w pkt 2.2.1.
 • 2.2.4. dostęp do przyłącza elektroenergetycznego o maksymalnej mocy 300 W (napięcie 230 V);

2.3. W ramach Pakietu wystawienniczego „Grand” Organizator na czas trwania Targów umożliwia Wystawcy korzystanie ze Stoiska, które obejmuje:

 • 2.3.1. powierzchnię podłogi Hali (o wymiarach 4 m x 6 m);
 • 2.3.2. możliwość zamówienia jednego stołu o średnicy min. 70 cm i 2 (dwóch) krzeseł, które zostaną umieszczone na powierzchni o jakiej mowa w pkt 2.3.1.;
 • 2.3.3. możliwość umieszczenia na powierzchni o jakiej mowa w pkt. 2.3.1. przygotowanych przez Wystawcę rollup’ów lub ścianki reklamowej o szerokości podstawy nie większej niż 6 m (sześć metrów), wysokość zabudowy stoiska nie może przekraczać 2,5 m (dwa i pół metra), jednakże z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.1 Regulaminu. Dla stoisk zlokalizowanych bezpośrednio przy ścianie Hali dopuszczalna jest wyższa zabudowa, nie może ona przekraczać 3,5 m (trzy i pół metra). Stoisko może być zabudowane - z 3 stron;
 • 2.3.4. dostęp do przyłącza elektroenergetycznego o maksymalnej mocy 2000 W (napięcie 230 V);
 • 2.3.5. możliwość umieszczenia na powierzchni o jakiej mowa w pkt. 2.3.1. przygotowanych przez Wystawcę Innych materiałów promocyjnych lub mebli Wystawcy stanowiących wyposażenie Stoiska.

2.4. W ramach Pakietu wystawienniczego „Mini Networking” Organizator na czas trwania Targów umożliwia Wystawcy korzystanie ze Stoiska, które obejmuje:

 • 2.4.1. powierzchnię podłogi Hali (o wymiarach 4 m x 12 m);
 • 2.4.2. możliwość zamówienia jednego stołu o średnicy min. 70 cm i 2 (dwóch) krzeseł, które zostaną umieszczone na powierzchni o jakiej mowa w pkt 2.4.1.;
 • 2.4.3. możliwość umieszczenia na powierzchni o jakiej mowa w pkt. 2.4.1. przygotowanych przez Wystawcę rollup’ów lub ścianki reklamowej o szerokości podstawy nie większej niż 6 m (sześć metrów), wysokość zabudowy stoiska nie może przekraczać 2,5 m (dwa i pół metra), jednakże z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.1 Regulaminu. Dla stoisk zlokalizowanych bezpośrednio przy ścianie Hali dopuszczalna jest wyższa zabudowa, nie może ona przekraczać 3,5 m (trzy i pół metra). Stoisko może być zabudowane - z 3 stron;
 • 2.4.4. dostęp do przyłącza elektroenergetycznego o maksymalnej mocy 2000 W (napięcie 230 V);
 • 2.4.5. możliwość umieszczenia na powierzchni o jakiej mowa w pkt. 2.4.1. przygotowanych przez Wystawcę Innych materiałów promocyjnych lub mebli Wystawcy stanowiących wyposażenie Stoiska.

2.5. Organizator ma prawo do modyfikacji planu rozmieszczenia Stoisk w ramach Hali dokonanej nie później niż 7 dni przed dniem Targów - w szczególności przenosin poszczególnych Stoisk oraz zmiany numeracji Stoisk, jeżeli taka zmiana podyktowana jest względami komfortu Zwiedzających bądź względami bezpieczeństwa. Modyfikacje, o których mowa w pkt 2.5 nie będą wiązały się ze zmianą kategorii Pakietów Wystawienniczych. Organizator dołoży starań, aby modyfikacja, o której mowa w pkt 2.5 powyżej nie miała wpływu na ekspozycję Stoiska Wystawcy i nie osłabiała efektu promocyjnego i marketingowego, co oceni Organizator. Modyfikacja nie stanowi podstawy do żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ani do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

2.6. W ramach Pakietów Wystawienniczych Organizator umożliwia Wystawcy korzystanie z usług wskazanych w pkt 10.1 i 10.2 Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy z organizatorem.

3.1. Do zawarcia Umowy z Organizatorem, której przedmiotem jest korzystanie w czasie Targów, z jednego lub większej liczby Stoisk dochodzi w formie dokumentowej.

3.2. Warunkiem zawarcia Umowy jest:

 • 3.2.1. Wybór przez Wystawcę przynajmniej jednego Pakietu wystawienniczego, przy czym wyboru Pakietu wystawienniczego Wystawca dokonuje przy pomocy udostępnionej przez Organizatora w ramach Strony Targów funkcjonalności,
 • 3.2.2. podanie danych niezbędnych do wypełnienia formularza rejestracyjnego,
 • 3.2.3. opłacenie w całości wynagrodzenia Organizatora objętego fakturą proforma, o jakiej mowa w pkt 4.5 Regulaminu.

3.3. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia jej zawarcia przez Organizatora. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie na adres e-mail Wystawcy wskazany podczas rejestracji wiadomości o odpowiedniej treści.

4. Wynagrodzenie.

4.1. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia stanowiącego sumę iloczynów liczby wybranych przez Wystawcę Pakietów wystawienniczych oraz przypisanych do nich stawek, określonych w Cenniku.

4.2. Wystawca informuje, że ceny Pakietów wystawienniczych zależne są od transzy cenowej, w ramach której Wystawca zawiera Umowę, zgodnie z zasadą, że im później Umowa zostanie zawarta, tym wyższa jest cena. Wystawca przewiduje minimum 4 (cztery) transze cenowe. Zmiany cen nie dotyczą Umów zawartych przed ogłoszeniem zmian cennika na Stronie Targów.

4.3. Całkowite wynagrodzenie Organizatora - cena Pakietu wystawienniczego składa się z Opłaty rejestracyjnej, Opłaty brandingowej i Opłaty za przestrzeń.

4.4. Organizator prześle na adres email Wystawcy podany podczas rejestracji fakturę proforma.

4.5. Wystawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek Organizatora podany na fakturze proforma w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania faktury proforma.

4.6. W przypadku braku zapłaty całości należnego Organizatorowi wynagrodzenia w terminie, o jakim mowa w pkt 4.5 nie odchodzi do zawarcia Umowy, o ile Organizator i Wystawca nie uzgodnią inaczej.

4.7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

4.8. Faktury VAT oraz faktury proforma będą sporządzane w formie elektronicznej i przesyłane jako plik w formacie pdf na adres e-mai podany przez Wystawcę.

4.9. Wystawca, który nie dokonał terminowej płatności całości należnego Organizatorowi wynagrodzenia, jest uprawniony do ponownego zawarcia Umowy z Organizatorem, jednakże wyłącznie w kolejnych transzach cenowych. Przy czym jeżeli Umowę zawarł w ostatniej transzy cenowej, jest uprawniony do ponownego jej zawarcia w tej samej transzy.

5. Rozwiązanie Umowy.

5.1. Każdy Wystawca może, bez podania przyczyny, rozwiązać Umowę, na piśmie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.2. W przypadku rozwiązania przez Wystawcę Umowy nie później niż 75 dni przed planowaną datą Targów Organizator zwróci Wystawcy 100% uiszczonej Opłaty za przestrzeń i część Opłaty brandingowej proporcjonalnie do stosunku: liczby dni o dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania do liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia Targów. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

5.3. W przypadku rozwiązania przez Wystawcę Umowy w okresie między 74 dniem a 45 dniem przed planowaną datą Targów Organizator zwróci Wystawcy 50% uiszczonej Opłaty za przestrzeń (zachowując pozostałe 50% jako opłatę manipulacyjną) i część Opłaty brandingowej proporcjonalnie do stosunku: liczby dni o dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania do liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia Targów. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

5.4. W przypadku rozwiązania przez Wystawcę Umowy w okresie między 44 dniem a 22 dniem przed planowaną datą Targów Organizator zwróci Wystawcy 25% uiszczonej Opłaty za przestrzeń (zachowując pozostałe 75% jako opłatę manipulacyjną) i część Opłaty brandingowej proporcjonalnie do stosunku: liczby dni o dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania do liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia Targów. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

5.5. W przypadku rozwiązania przez Wystawcę Umowy w okresie krótszym niż 21 dni do planowanej daty Targów Organizator nie zwraca uiszczonej Opłaty za przestrzeń (zachowując 100% jako opłatę manipulacyjną), zwraca jedynie część Opłaty brandingowej proporcjonalnie do stosunku: liczby dni o dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania do liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia Targów. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów ze względu na zbyt małą liczbę uczestników.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Targów, z przyczyn niezależnych od jego woli, w szczególności ze względu na przyczyny spowodowane działaniem siły wyższej lub stanem zagrożenia epidemiologicznego, stanem epidemii lub innym podobnym stanem, w tym w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego i stosowaniem się do zaleceń lub obowiązków z tym związanych. W przypadku zmiany terminu Targów, nowy termin zostanie wyznaczony nie później niż na 14 miesięcy od dnia pierwotnego terminu. W przypadku zmiany terminu Targów Wystawcy nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

5.8. O odwołaniu lub zmianie terminu Targów Wystawca zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Wystawcę. W przypadku odwołania Targów, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a Wystawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.10, przysługuje roszczenie o zwrot Opłaty za przestrzeń oraz części Opłaty brandingowej proporcjonalnie do stosunku: liczby dni o dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania do liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia Targów. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

5.9. W przypadku odwołania Targów z przyczyn wskazanych w pkt. 5.7 Regulaminu wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora, wynikająca z art. 495 §1 i §2 Kodeksu cywilnego; jednakże według wyboru Wystawcy dokonanego mailowo w terminie 7 dni od dnia mailowego powiadomienia o odwołaniu:

 • 5.9.1. Umowa ulega rozwiązaniu, a Organizator zwróci Wystawcy 60% uiszczonej Opłaty za przestrzeń (zachowując pozostałe 40% jako opłatę manipulacyjną) i część Opłaty brandingowej proporcjonalnie do stosunku: liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania do liczby dni od dnia zawarcia Umowy do dnia Targów; Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi;

lub

 • 5.9.2. Wystawca weźmie udział w kolejnej edycji Targów, z zaliczeniem uiszczonych opłat na poczet udziału w kolejnej edycji i za dopłatą kwoty stanowiącej 10% uiszczonych opłat.

5.10. W braku terminowego powiadomienia, o jakim mowa w pkt 5.10 Regulaminu uznaje się, że Wystawca weźmie udział w kolejnej edycji Targów na zasadach określonych w pkt 5.9.2 Regulaminu.

5.11. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy według swobodnej oceny Organizatora, prowadzona przez Wystawcę działalność nie mieści się w ramach działalności, o jakiej mowa w pkt. 1.2.4 Regulaminu. W takim przypadku Organizator poinformuje Wystawcę o rozwiązaniu Umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Wystawcę w związku z rejestracją za pośrednictwem Strony Targów, a Wystawcy przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconego wynagrodzenia w całości.

5.12. W przypadku zmiany terminu Targów, terminy, o jakich mowa w pkt 5.2-5.5 powyżej, liczone są w stosunku do pierwotnie planowanej daty Targów.

6. Odpowiedzialność Organizatora.

6.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, z tym zastrzeżeniem że odpowiedzialność za rzeczywiście poniesioną przez Wystawcę szkodę ograniczona jest do kwoty netto uiszczonej przez Wystawcę Opłaty za przestrzeń.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wystawcy przez innych Wystawców lub przez inne osoby trzecie.

6.4. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Wystawcę na terenie Hali, w tym w szczególności na terenie Stoiska, w tym za ich utratę lub uszkodzenie.

7. Warunki korzystania ze Stoiska i inne obowiązki Wystawcy.

7.1. Wystawca nie może korzystać ze Stoiska w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności nie może: korzystać w ramach Stoiska jednocześnie z urządzeń o łącznym poborze mocy większym niż moc przyłącza elektroenergetycznego udostępnionego w ramach Stoiska, umieszczać w ramach Stoiska rollup’u lub ścianki reklamowej o wymiarach większych niż określone dla danej kategorii Pakietu Wystawienniczego. Ścianka Stoiska przylegające do sąsiedniego Stoiska nie może być wyższa niż 2 m i od strony sąsiedniego stoiska musi być estetycznie wykończona (wyłącznie w jednolitym kolorze).

7.2. W celu aranżacji Stoiska Organizator udostępnia Wystawcy Stoisko od godziny 16:00 w dzień poprzedzający Targi.

7.3. Wystawca nie może rozpocząć demontażu Stoiska, przed godz. 17:00 w dzień Targów.

7.4. Wystawca może korzystać z dowolnej liczby Pakietów wystawienniczych Light, Standard, Hot, Super-Hot, Ultra

7.5. Wystawca może korzystać z jednego Pakietu Wystawienniczego wyłącznie w celu promowania jednego produktu (towaru lub usługi), przy czym przez promowanie rozumieć należy prezentowanie oferty handlowej dotyczącej towaru lub usługi; przez jeden produkt lub usługę rozumieć należy także grupę produktów lub usług oferowanych przez Wystawcę pod jedną marką (znakiem towarowym stanowiącym oznaczenie odróżniające).

7.6. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest dokonać demontażu Stoiska i usunąć z przestrzeni wystawienniczej oraz Hali w dniu Targów, do godziny 20:00, wszelkie rzeczy wniesione do Hali przez niego lub osoby przez niego upoważnione i pozostawić Stoisko puste, tj. opróżnione z rzeczy, które nie zostały udostępnione przez Organizatora.

7.7 W przypadku pozostawania rzeczy o których mowa w pkt. 7.6. (udostępnionych przez Organizatora) na Stoisku lub w jakimkolwiek innym miejscu w Hali, Organizator usunie te rzeczy na koszt Wystawcy i odda je na przechowanie na koszt i ryzyko Wystawcy.

7.8. Wszelka działalność Wystawcy w ramach Targów, w tym w szczególności promocyjna i marketingowa winna odbywać się wyłącznie na terenie Stoiska Wystawcy. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności promocyjnej i marketingowej poza terenem Stoiska Wystawcy możliwe jest wyłącznie na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem.

7.9. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest zwrócić wszelkie rzeczy udostępnione przez Organizatora, w szczególności składające się na wyposażenie Stoiska, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowego użytkowania.

7.10. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa określającego w szczególności zasady zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub sanitarnego, a którego treść zostanie udostępniona Wystawcy nie później niż na 14 dni przed dniem Targów - postanowienie Regulaminu jest konieczne z uwagi na zasady współpracy Organizatora z właścicielem Hali oraz możliwe wytyczne GIS i Sanepidu.

8. Udział publiczności.

8.1. Wystawca akceptuje, że udział publiczności w Targach może być przedmiotem ograniczeń o charakterze prawnym.

8.2. Udział publiczności w Targach, zależnie od woli Organizatora, może być płatny albo bezpłatny. Organizator ma pełną swobodę w decydowaniu o odpłatności, w tym o jej wprowadzaniu lub odwoływaniu.

8.3. W przypadku odpłatnego udziału publiczności, cena za udział (cena wejściówki) nie będzie wyższa niż 50 zł netto, a Wystawca otrzyma w ramach Pakietu wystawienniczego bezpłatne wejściówki w liczbie 50 sztuk.

8.4. W przypadku odpłatnego udziału publiczności, każdy przedstawiciel Wystawcy powyżej limitu bezpłatnych wejściówek określonego w pkt 8.3 Regulaminu traktowany będzie jak publiczność.

9. Kary umowne.

9.1. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt. 7.1 Regulaminu Wystawca zapłaci Organizatorowi, na jego pierwsze wezwanie, karę umowną w kwocie 5.000,00 zł za każde, pojedyncze naruszenie.

9.2. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt. 7.3 Regulaminu Wystawca zapłaci Organizatorowi, na jego pierwsze wezwanie, karę umowną w kwocie 3.000,00 zł za każde, pojedyncze naruszenie.

9.3. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt. 7.5 Regulaminu Wystawca zapłaci Organizatorowi, na jego pierwsze wezwanie, karę umowną w kwocie 5.000,00 zł za każde, pojedyncze naruszenie (za każdy dodatkowo promowany produkt), przy czym Wystawca może zwolnić się z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli przed dniem w którym odbywają się Targi: zgłosi wolę promowania dodatkowej marki handlowej Organizatorowi i zapłaci na rzecz Organizatora, za każdy dodatkowo promowany produkt lub usługę w rozumieniu pkt 7.5 Regulaminu, opłatę w kwocie stanowiącej 75% sumy uiszczonych uprzednio Opłat: rejestracyjnej, brandingowej i za przestrzeń.

9.4. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt. 7.6 Regulaminu Wystawca zapłaci Organizatorowi, na jego pierwsze wezwanie, karę umowną w kwocie 500 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od godz. 20:00 do godz. 22:00 w dniu Targów, i w kwocie 1.000,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od godz. 22:00 w dniu Targów.

9.5. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt. 7.8 Regulaminu Wystawca zapłaci Organizatorowi, na jego pierwsze wezwanie, karę umowną w kwocie 2000 zł, za każde, pojedyncze naruszenie.

9.6. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt. 7.10 Regulaminu Wystawca zapłaci Organizatorowi, na jego pierwsze wezwanie, karę umowną w kwocie 1000 zł, za każde pojedyncze naruszenie.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kar umownych.

10. Reklama, marketing, usługi account managera, rejestracja.

10.1. Organizator w ramach Opłaty rejestracyjnej, po zawarciu Umowy:

 • niezwłocznie rejestruje Wystawcę w systemie EXPO CRM;
 • umożliwia kontakt z account managerem w każdej sprawie związanej z Umową lub Targami

10.2. Po zawarciu Umowy Organizator w ramach Opłaty brandingowej:

 • 10.2.1. udziela Wystawcy, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres od daty zawarcia Umowy do 30 dni po dacie Targów na używanie znaku towarowego „Targów eHandlu” w celu promowania udziału Wystawcy w Targach, we wszystkich mediach, w szczególności w prasie, radiu, telewizji, w transmisjach skierowanych do ogółu użytkowników Internetu za pomocą dowolnych środków komunikacji w sieci, w wiadomościach e-mail;
 • 10.2.2. udostępnia Wystawcy w ramach Strony Targów od daty zawarcia Umowy do 7 dni po dacie Targów profil Wystawcy dostępny dla użytkowników Strony Targów; Wystawca zobowiązuje się uzupełnić profil wszystkimi danymi wymaganymi przez Organizatora, w tym w szczególności umieścić w ramach profilu logo, informację o prowadzonej działalności, a także przygotować i umieścić w ramach profilu informację o ofercie specjalnej dla publiczności Targów.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia profilu Wystawcy użytkownikom Strony Targów, jeżeli Wystawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków, o jakich mowa w pkt 10.2.2.

10.4. Dane umieszczone przez Wystawcę w ramach profilu, tj. nazwa, logo oraz opis działalności, prezentowane będą przez Organizatora w Wirtualnym Katalogu Wystawców dostępnym w ramach Strony Targów.

10.5. Wystawca z chwilą zawarcia Umowy udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2027 roku, na korzystanie z materiałów umieszczonych w ramach profilu Wystawcy w celu promocji Targów, w tym kolejnych ich edycji, w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w prasie, radio, telewizji, w ramach Strony Targów, w przekazach kierowanych do ogółu użytkowników sieci Internet za pomocą dowolnych środków przekazu w ramach tej sieci, w wiadomościach e-mail, a także w celu promocji działalności Organizatora w opisanym wyżej zakresie.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Wszelkie spory pomiędzy Wystawcami, a Organizatorem rozwiązywane będą ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

11.2. Wystawca oświadcza, że Umowa posiada dla niego charakter zawodowy w rozumieniu przepisu art. 385(5) KC.

11.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023 roku.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian o ile Wystawca wyrazi na to zgodę.

11.5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ich na Stronie Targów.

Support

Feel free to contact us regarding our offer. Regards,
Karolina Wojtas Account Manager
karolina.wojtas@targiehandlu.pl
+48 535 801 021
 • EXPO XXI Warszawa, Prądzyńskiego 12/14

  Location

 • 25.10.2024

  Event date

 • Infoguru Sp. z o.o.

  Organizer

 • POLAND, Poznań, Truskawiecka 13

  Legal address

 • VAT ID 7811883511

  TIN